Handelsbetingelser for Styrbæk.com

Herunder kan du læse om vores generelle handelsbetingelser gældende for Styrbæk.com.

Generelle handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser er gældende for alle aftaler, der er indgået mellem

Styrbæk.com CVR NR 20402903 (herefter samlet benævnt leverandøren)
Nørre Snedevej 9, 8700 Horsens.

En aftale er gyldig efter kundens accept af et fremsendt tilbud eller projektbeskrivelse. Accepten kan ske pr. e-mail eller ved underskrift på den fremsendte projektbeskrivelse. En aftale kan ligeledes indgåes mundtlig. 

Betingelser for hosting, domænenavne, licens på software, integrations abonnementer og opgraderingsaftaler er fastlagt i særskilte aftaler. Dette afhænger af den valgte tekniske løsning.

Betegnelsen “kunden” dækker over den person eller den virksomhed, som der indgås aftale med. 

Betegnelsen “brugeren” dækkes over kunden eller en hvilken som helst person, som af kunden er bemyndiget til at arbejde med kundens løsning.

Betegnelsen “projekt” dækker over de samlede opgaver, som udføres for kunden.

Leverandøren består af nævnte selskaber og betragtes som ét samlet hele . Derfor har leverandøren ret til at tilbageholde enhver levering af ydelser, i et hvilket som helst søsterselskab, såfremt en kunde misligholder sin aftale omkring projektkrav eller betaling.

YDELSER

De konkrete ydelser i en aktuel given aftale fremgår af det fremsendte tilbud eller ved større projekter af den fremsendte projektbeskrivelse.

Alle væsentlige specifikationer ved et projekt skal fremgå af tilbuddet eller projektbeskrivelsen inden kundens accept. Det påhviler kunden at sikre sig, at alle væsentlige specifikationer fremgår af tilbuddet eller projektbeskrivelsen inden accept.

Hvis der er aftalt andre betingelser på et givent projekt end de generelle betingelser, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser, så skal disse fremgå separat i tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

Det er  kundens ansvar at sikre sig, at eventuelle særlige betingelser for et projekt fremgår af tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

Når der foreligger en overordnet projektbeskrivelse, som beskriver projektets udformning skal denne godkendes ved underskrift af kunden. Der kan ikke laves om på aftaler i forbindelse med projektbeskrivelsen med mindre andet aftales skriftligt.

KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden er eneansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger. Det er forsætligt eller groft uagtsomt, at afgive ukorrekte kontrakt oplysninger, uanset om det er navnet, kontaktpersonen, forretnings adressen, postadressen, e-mail etc. leverandøren kan annullere ordren heraf.

Kundens hjemmeside

Kunden er eneansvarlig for enhver oplysning eller ethvert materiale, der er indført og offentliggjort på kundens hjemmeside. Kunden har ejendomsretten og immaterielle rettigheder til det materiale, som kunden eller brugeren offentliggør på kundens hjemmeside.

Indholdet som offentliggøres på eller henvises til, fra kundens hjemmeside skal overholde dansk lov, loven i det eller de lande, hvor kunden har permanent virksomhed eller hjemsted og loven i de lande til hvilke indholdet er rettet eller beregnet.

Kunden er ansvarlig for opnåelse af alle licenser og tilladelser fra offentlige myndigheder m.fl., der er nødvendige for kundens indhold på hjemmesiden.

Skulle der være aftalt en deadline for et projekt, så skal denne deadline fremgå af tilbuddet eller projektbeskrivelsen.

Kunden er ansvarlig for overholdelse af alle indlagte deadlines i forbindelse med aflevering af materiale, fremskaffelse af nødvendige oplysninger og lignende. Ved overskridelse af deadlines kan leverandøren ikke holdes ansvarlig for overholdelse af det samlede projekts deadline. Dette gælder ligeledes ved mangelfuld overholdelse af deadlines hos tredjepart, som er involveret i projektet.

De relevante deadlines vil fremgå af den fremsendte tidsplan, som udarbejdes umiddelbart efter accept af tilbud eller projektbeskrivelse.

Som kunde skal du:

  • Kunden forpligter sig til at være kontaktbar og vende tilbage med konkrete svar eller materiale således at processen ikke bliver forsinket – med mindre andet aftales.
  • Kunden forpligter sig til at meddele om ferie, kurser eller andet , som kan forsinke processen.
  • Kunden forpligter sig til at forholde sig til projektbeskrivelsens udformning og forlydende.
  • Kunden skal sørge for at underrette leverandøren om tiltag eller ændringer, der har betydning for projektet.
  • Kunden har ansvar for at opgive rigtige informationer og anvende lovligt materiale.
  • Kunden forpligter sig til at overholde de alm. handelsbetingelser gældende i DK.
  • Kunden forpligter sig til at fejlmelde rettidigt, – så snart fejl opstår og opdages.

KLIPPEKORT

Det er muligt at indgå en klippekortsaftale, som er gældende for 1 år af gangen. Disse klippekort kan købes ved 5 timer, 10 timer, 15 timer samt 20 timer. Perioden for klippekortsaftalen vil fremgå af faktura. Det er ikke muligt at få refunderet de resterende klip/timer som ikke er brugte ved klippekortets udløb. Klippekort forfaktureres. Såfremt klippekortsaftalen ikke betales inden for betalingsfristen, vil al support blive afregnet til den til enhver tid gældende timepris.

En klippekortsaftale giver kunden og brugere hos kunden adgang til enten support pr. telefon og e-mail eller opdatering samt mindre opgaver inden for leverandørens normale åbningstider. Supporten omfatter hjælp til at bruge det konkrete system, som ligger til grund for projektets løsning. Supporten omfatter også hjælp til at udføre mindre og enkeltstående rettelser eller tilføjelser til løsningen. Der klippes ned til 15 min. ved henvendelse.

Ved rettelser, tilføjelser eller opgaver, som ikke er omfattet af klippekortet, vil den enkelte medarbejder ved leverandøren fremsende konkret tilbud eller timeestimat på løsningen pr. mail.

Med en klippekortsaftale vil kunden have adgang til en særlig fordelagtig timepris for betalte opgaver. Den særlige timesats for opgaver gælder kun såfremt klippekortsaftalen betales rettidigt.

Klippekortsaftalen reguleres årligt i henhold til udviklingen i forbrugerprisindekset.

TREDJE PARTS WEBHOTELLER

Leverandøren anbefaler kunden at hoste hjemmesiden direkte hos Styrbæk.com.

Ved brug af 3. parts webhotel, stiller leverandøren ikke nogen garanti for afvikling af CMS e.l. og tager ikke yderligere ansvar for server konflikter, som har indvirkning på systemet. Leverandøren hjælper gerne med opsætning på 3. parts webhotel mod konsulentydelse med mindre andet er aftalt på forhånd i projektbeskrivelsen.

RETTIGHEDER TIL PRODUKTET, DOMÆNE VED DK-HOSTMASTER

Kunden har ved endt betaling, alle rettigheder til det udviklede produkt. Det være sig koden bag hjemmesiden e.l. og kan desuden uden binding frit vælge om han fortsat vil bruge leverandøren som leverandør. Leverandøren har dog rettigheder til at videredistribuere egen udviklede moduler/komponenter og programmering med mindre andet aftales.

FORPLIGTELSER

Leverandøren er forpligtet til at levere de i tilbuddet eller projektbeskrivelsen anførte ydelser og forpligter sig til, at den beskrevne funktionalitet virker som den skal. Såfremt leverandørens ydelse ikke fungerer efter aftale, er leverandøren forpligtet til at fejlrette uden beregning.

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at en webbaseret løsning fungerer i officielt stabile aktuelle versioner af de fem mest udbredte browserplatforme (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome og Safari)i de nyeste versioner. Hvis kunden ønsker, at løsningen også skal fungere i ældre udgaver eller på særlige browserplatforme, så skal dette fremgå eksplicit af projektbeskrivelsen. 

Leverandøren overholder deadlines og holder kunden orienteret om milepæle mm, og sørger ligeledes for, at produktet bliver udformet i henhold til projektbeskrivelsen.

Leverandøren forpligter sig til at være kontaktbar og vende tilbage med konkrete svar eller materiale således at processen ikke bliver forsinket – med mindre andet aftales.

Leverandøren forpligter sig til at meddele om ferie, kurser og øvrige, der kan forsinke processen.

Leverandøren holder kunden orienteret om fornyelser i forretningsgangen og arbejdsformer, som kan have betydning for projektets udformning.

Leverandøren har ansvar for at opgive rigtige informationer og anvende lovligt materiale.

Leverandøren holder kunden orienteret om prisstigninger, forsinkelser og lignede hos 3. part, idet der ikke tages ansvar for forretnings- og leveringsbetingelser hos 3. partsleverandør.

Leverandøren tager forbehold for trykfejl, prisændringer hos tredjepartsleverandør m.m.

Leverandøren orienterer kunden om sygdom e.l., som kan have indflydelse på forløbet, og  forpligter sig til at forholde sig til de alm. handelsbetingelser gældende i DK

PRIS OG BETALING

Leverandørens betalingsbetingelse er 8 dage. Hvis betaling forsinkes pålægges gebyr på kr. 100 samt renter på 2% af det forfaldne beløb. Ved for sen betaling fremsendes en betalingspåmindelse og herefter en rykker skrivelse, hvor der er pålagt rykkergebyr. Sidste rykkerskrivelse er en varsling om overdragelse til retslig inkasso, og er også pålagt rykkergebyr samt renter.

Alle priser er eksklusive offentlige skatter og afgifter. Skulle der, efter aftalens indgåelse, fremkomme ændringer i skatter/afgifter, kan leverandøren vælge at forhøje prisen for et igangværende projekt, således at leverandøren holdes skadesløs.

Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, er leverandøren berettiget til at tilbagetrække alle kodninger, integrationer samt ydelser fra alle selskaber hos leverandøren. Dette er uanset hvilket søsterselskabs betaling der er misligholdt.

GARANTI VEDR. OPEN SOURCE CMS-SYSTEMER

Det er vigtigt, at kunden sætter sig ind i hvad det vil sige at have et Open Source CMS-system. Leverandøren rådgiver og vejleder gerne kunden herom.

Leverandøren tager ikke ansvar for anvendelsen af Open Source-systemer, og står kun for opsætningen af disse. Derudover tager leverandøren ikke ansvar for ‘bugs’ eller fejl i Open Source kodningen, som ikke direkte skyldes leverandørens opsætning. Skulle der opstår konflikter i Open Source-systemet vil leverandøren til enhver tid stille sig til rådighed for en løsning heraf, som aftales nærmere med kunden.

OPDATERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESAFTALE

Kunden har ved endt aflevering selv ansvar for at holde systemet opdateret. Hertil kan Styrbæk.com tilbyde en særskilt opdateringsaftale eller klippekortsaftale.

Leverandøren vil som udgangspunkt altid anvende den seneste stabile version af CMS-systemet. Versionen vil blive opsat ved projektets begyndelse og leverandøren kan herefter ikke drages til ansvar for, at der herefter er kommet nyere versioner. Dog vil leverandøren inden for rimelighedens grænser, sørge for at opdatere systemet frem til afleveringsdatoen.

Kunden kan opsige opdaterings-aftaler hos Styrbæk.com jævnfør de gældende vilkår. Dette sker med en mdr. varsel før betalingsdagen. Evt. indbetalte udeståender godtgøres ikke.

Opsigelse skal ske skriftligt enten pr. mail@styrbaek.com eller pr. post til Styrbæk.com. I opsigelsen anføres det domæne der opsiges aftale for, debitors navn og debitors underskrift. Det påhviler kunden at sikre, at Styrbæk.com modtager opsigelsen og efterfølgende fremsender bekræftelse herpå.

REKLAMATION, FEJLRETNING OG VALIDERING

Leverandøren yder sædvanligvis 1 måneds reklamationsret i forbindelse med slutproduktet. Styrbæk.com tester altid løsningen, men det er kundens ansvar at gennemgå siden for eventuelle fejl, og give leverandøren en skriftlig besked herom senest 1 måned efter levering. Leverandøren vil hurtigst muligt fejlfinde og forsøge at løse konflikten eller komme med en saglig vurdering.

Såfremt at det konstateres at fejlen ikke er forårsaget af leverandøren (fejl eller manglende funktionalitet som følge af nye browserudgaver, opdaterede styresystemer, ændringer i den anvendte software, lovkrav samt fejl, der følger af forkert håndtering af systemerne fra kundens side eller fra tredjepart), vil kunden blive orienteret om årsagen hertil, og hvad det vil kræve at løse problemet. Forbrugt tid vil blive faktureret til den til enhver tid, gældende timesats, eller trukket via klippekort.

For Open Source CMS løsninger kan leverandøren ikke garantere en valid validering bl.a. http://validator.w3.org . Skal der arbejdes yderligere med validering af løsningen kan dette foregå via tilkøb.

MISLIGHOLDELSE OG OPSIGELSE AF KONTRAKT

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen skriftligt, såfremt der er forløbet 8 dage efter den ikke misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at man ønsker at ophæve, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør.

Opsigelsen skal ske skriftligt og med begrundelse heraf.

Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, manglende rettidig betaling i ét af selskaberne hørende til leverandøren, parternes anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

Leverandøren forbeholder sig til enhver tid retten til at opgøre kunden for antal brugte arbejdstimer.

Parterne skal dernæst indgå forlig om, hvor mange timer der med rimelighed kan kompenseres for og betegnes som frikøb af materiale. Materialet vil ved betaling herefter blive udleveret til kunden.

FORCE MAJEURE

Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for leverandørens kontrol. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til: naturkatastrofer, krig, terrorangreb, sabotage, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, omfattende IT-nedbrud og nedbrud af kommunikations- og kabellinier.

VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret, og tvisten er underlagt retten i Glostrup som første retsinstans.

 

Kontakt mig for en uforpligtende hjemmesidesnak

STYRBÆK.com
v. Tommy Styrbæk